Ogłoszenie dodane : Wrzesień 13, 2023 w kategorii :

1.00 PLN

Syndyk sprzeda wierzytelność, Nieruchomości

Ogłoszenie firmowe


Syndyk  Marka Gębki osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, wierzytelności wynoszącej łącznie 118 129,87 zł , wynikającej z roszczenia z tytułu włączenia części majątku – Pana Marka Gębki do masy upadłości Pani Małgorzaty Gębki, w postaci, objętych przed dniem ogłoszenia upadłości małżonków rozszerzoną wspólnością ustawową małżeńską:

1). udziału 24/64 w nieruchomości położonej w Lublinie , obręb ewidencyjny Łysaków , dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku prowadzi KW nr LU1I/00084879/2 o powierzchni 1,4603 ha

2). udziału 1 w nieruchomości położonej w Lublinie, obręb ewidencyjny Łysaków, dla której Sad Rejonowy Lublin – wschód z siedzibą w Świdniku prowadzi KW nr LU1I/00092216/6 o powierzchni 0,44 ha

3). Nieruchomości położonej w województwie lubelskim, powiat lubelski, gmina Wólka, w miejscowości Łysaków, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku prowadzi KW nr LU1I/000/92217/3 o powierzchni 1,10 ha ,

Łącznie za cenę nie niższą niż 1 181,20 zł.

Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta za zakup wierzytelności Marek Gębka ” pod adresem :

Biuro Syndyka, ul. Nałęczowska 76, 20-831 Lublin, w terminie 13 października  2023 r. do godz. 13.30 ( liczy się data wpływu do biura syndyka) .  Szczegóły oferty pod numerem telefonu 798 791 056.
 


Id ogłoszenia : 22011 Liczba odsłon: 183, dzisiaj0